HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM

BAN THƯ KÝ

Sô 1 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: secretariat.vnra@gmail.com

Điện Thoại: +84 98 399 2383

Fax: +84 24 3868 6992

Website: http://rheumatology.org.vn